Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

Rechten en verplichtingen der leden. 

Artikel 1.

a: De openingstijden van de banen zijn als volgt: dagelijks vanaf 08.00 u tot 23.00 u. Het bestuur kan afwijkende speeltijden bepalen voor juniorleden. Het seizoen begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
b: Het is voor iedereen verboden om zonder tennisschoenen de banen te betreden.
c: Ieder lid moet bij het zich bevinden op één van de banen te allen tijde zijn/haar lidmaatschapskaart kunnen tonen. Indien voor één of meerdere banen een reserveringssysteem geldt is men verplicht hiervan op de juiste wijze gebruik te maken.
d: Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar aangebrachte beschadigingen aan de eigendommen van de vereniging.
e: De vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing, vernieling of beschadiging van de eigendommen der leden.
f: Ieder lid dient na gebruik van een baan deze speelklaar voor een volgende gebruiker achter te laten.
g: Ieder lid dient de aanwijzingen van de beheerder van de banen op te volgen.
h: Het introduceren van niet-leden  op de banen is per lid maximaal 3 keer per seizoen toegestaan tegen betaling van € 3,50, voor junior-leden € 2,00. Een nieuw lid mag maximaal 3 keer per seizoen geïntroduceerd worden. Introductie dient vóór het betreden van de banen aan gevraagd te worden bij één van de bestuursleden of een ander hiertoe door het bestuur aangewezene. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor het door hem/haar geïntroduceerde niet-lid. i: Het bestuur is bevoegd de banen te reserveren voor het laten geven van tennislessen, het houden van wedstrijden enz.

Artikel 2. 

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris door te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd het entree geld te voldoen vóór 15 november [m1] van het desbetreffende verenigingsjaar.

Artikel 3. 

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en kascommissie zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 4. 

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5. 

Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6. 

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of  leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7. 

Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen daaronder niet begrepen) en naar aanleiding van een voorstel dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 8. 

De agenda der algemene vergadering bevat, derhalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9. 

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt.

Artikel 10. 

De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies (met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid4 van de Statuten) kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11. 

De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis vaneen van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Besluitvorming. 

Artikel 12. 

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde ledenstemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 13. 

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 14. 

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Staten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur. 

Artikel 15. 

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. ‘Ieder jaar tijdens de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3, van de Statuten, treden alle bestuursleden af’. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende, geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

Artikel 16. 

De secretaris neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de secretaris of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 17. 

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door  het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 18. 

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten wordt gesteld op € 3.000.

Verplichtingen van het bestuur. 

Artikel19. 

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a: namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
b: presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
c: de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier 

Artikel 20. 

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en datum.

Slotbepalingen. 

Artikel 21. 

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 22.

In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. wijziging van het in dit Huishoudelijk Reglement bepaalde, kan plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste 4 weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot wijziging woordelijk is vermeld. Besluiten tot wijziging worden genomen met meerderheid van stemmen en verder op de wijze zoals in de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement is bepaald. aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 20 januari 1992.    

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 161 492 425

Sportpark Groot Heiveld

Gilzeweg 43b
4861 AS Chaam

KVK-nummer

40258056